اشنایی با ورزش ایکیدو

اشنایی با ورزش ایکیدو

  آیکیدو ورزشی زیبا از هنرهای رزمی و باستانی ژاپن است که مبتنی بر استفاده از انرژی درونی و حرکت های دورانی است.  آیکیدو مبتنی…