با غم غربت و دوری از خانواده چه کنیم؟

با غم غربت و دوری از خانواده چه کنیم؟ جایی برای انکار وجود ندارد که غربت احساس تنهایی آزار دهنده و جدا افتادگی از خانواده، اقوام، آداب و رسوم و زندگی روزمره ای را که به آن عادت داشته ایم…